Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Wyniki finansowe Werth-Holz (www.ipo.pl, 17.08.2010)

Jarosław Gniadek, członek zarządu Werth-Holz: „To był kolejny bardzo udany kwartał dla naszej spółki. W szczególności pozyskaliśmy kilku nowych, dużych klientów, którzy są zainteresowani długoterminową współpracą. Utrzymujemy również wysoką dynamikę wzrostu przychodów i już po pierwszym półroczu wygenerowaliśmy sprzedaż wyższą niż w całym ubiegłym roku obrotowym. Jednocześnie, mimo tak dynamicznego wzrostu, w pierwszym półroczu 2010 roku wykorzystywaliśmy jedynie ok. 25% naszych mocy produkcyjnych. Dlatego też osiągnięty wynik jest zgodny z naszymi założeniami, a dalszy wzrost sprzedaży pozwoli nam na trwałe przekroczenie progu rentowności netto. Co więcej, udało się wzmocnić bilans spółki, dzięki czemu mamy zabezpieczone finansowanie kapitału obrotowego. Jest to szczególnie ważne w branży, w której działa Werth-Holz, gdzie zbudowanie przedsezonowych stanów magazynowych jest kluczowym czynnikiem dla dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży.”

W drugim kwartale 2010 roku Werth-Holz kontynuował działania zmierzające do poszerzenia bazy klientów i systematycznego zwiększenia poziomu sprzedaży. Od początku 2010 roku spółka pozyskała ponad 20 nowych klientów zagranicznych, co przekłada się na dynamiczny wzrost przychodów. Od początku 2010 roku Werth-Holz wygenerował sprzedaż przekraczającą 15 mln zł, tj. poziom wyższy niż w całym roku 2009 (14,2 mln zł) oraz w całym roku 2008 (5,9 mln zł). Po pierwszym półroczu 2010 roku znaczącej poprawie uległy także pozostałe pozycje rachunku zysku i strat. W tym okresie Werth-Holz osiągnął zysk z działalności operacyjnej na poziomie 521 tys. zł (wobec 99 tys. zł straty w pierwszym półroczu 2009), EBITDA wyniosła 996 tys. zł (wzrost o 296% rok do roku), natomiast strata netto zmniejszyła się do kwoty 187 tys. zł (wobec 1 366 tys. zł w pierwszym półroczu 2009).

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2010 roku nastąpiła także zmiana struktury zadłużenia spółki, w wyniku której Werth-Holz dokonał częściowej spłaty dotychczasowych zobowiązań (m.in. całkowita spłata dotychczasowego kredytu obrotowy) oraz pozyskał nowe źródła finansowania w postaci kolejnej emisji obligacji oraz kredytu walutowego (EUR) w rachunku bieżącym. Powyższe działania są ważnym elementem strategii biznesowej Werth-Holz, polegającej na zabezpieczeniu długoterminowego i przewidywalnego finansowania kapitału obrotowego. Dzięki temu spółka może zbudować zapasy magazynowe i utrzymać wysoką dynamikę wzrostu przychodów w kolejnym sezonie.

Wybrane dane finansowe:

PLN’000 I półrocze 2010 I półrocze 2009 zm. %
Przychody ze sprzedaży 15 299 10 453 +46%
EBITDA 996 251 +297%
EBIT 522 (100) n/a
Zysk (strata netto) (188) (1 366) n/a
Kapitały własne 15 051 (6 413) n/a
Aktywa razem 25 541 19 620 +30%


www.ipo.pl