Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport 19/2020 - Rezygnacja członka zarządu

  16.10.2020

  Raport 19/2020 - Rezygnacja członka zarządu Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, że wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Kamila Drewieckiego z funkcji Członka Zarządu Werth-Holz S.A. oraz Werth-Holz Sp. z o.o. z dniem 31 października 2020 ... więcej

 • Raport 18/2020 - Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji

  13.10.2020

  Raport 18/2020 -  Drugie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentu akcji Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza posiadającego akcje serii D Emitenta w formie dokumentu, do złożenia dokumentu akcji w biurze zarządu Spółki lub we wskazanej kancelarii notarialnej. Pełna treść wezwania znajduje się w załączniku. ... więcej

 • Raport 17/2020 - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

  05.10.2020

  Raport 17/2020 - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie §3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 2 października 2020 r. rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmianie uległ §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki („Zmiana ... więcej

 • Raport 16/2020 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki

  20.09.2020

  Raport 16/2020 - Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że rada nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze Morison Finansista Audit Sp. z o.o. („Audytor”) do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy 2019/2020, który zaczął się w dniu 01.10.2019 r i skończy się 30.09.2020 r. Audytor jest firmą uprawnioną do wykonywania czynności rewizji finansowej, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 255 na podstawie art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.). Emitent informuje, że umowa z Audytorem zostanie zawarta na okres wykonania jej ... więcej

 • Raport 15/2020 - W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta

  31.08.2020

  Raport 15/2020 - W sprawie zmiany nazwy spółki zależnej Emitenta Treść raportu: Zarząd Werth-Holz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż otrzymał informację od spółki zależnej Emitenta Werth-Haus IBS Sp. z o.o. dotyczącą zarejestrowania zmiany nazwy spółki. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS, firma Werth-Haus IBS Sp. z o.o. będzie działać pod nazwą Werth-Holz Hausbau Sp. z ... więcej