Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2017


 • Raport bieżący 10/2017 z dnia 16 października 2017 r. – Akcje nowej emisji objęte przez Członka Zarządu Panią Renatę Białek

  16.10.2017

  Raport bieżący 10/2017 z dnia 16 października 2017 r Akcje nowej emisji objęte przez Członka Zarządu Panią Renatę Białek

  Treść raportu:
  Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż zgodnie z uchwałą 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Werth-Holz Spółki Akcyjnej z dnia 19 maja 2017 r. , Rada Nadzorcza Spółki zawarła umowę objęcia akcji nowej emisji z Panią Renatą Białek Członkiem Zarządu Werth-Holz S.A. Na podstawie zawartej umowy Pani Renata Białek objęła 1.584.000 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji serii E po cenie 0,10 zł za sztukę za łączną kwotę 158.400 zł. Spółka informuje, iż wymagany wkład pieniężny na pokrycie w/w akcji został w pełni opłacony. ... więcej

 • Raport bieżący 9/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. – Podpisanie umów przez spółkę zależną

  14.08.2017

  Raport bieżący 9/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r.  – Podpisanie umów przez spółkę zależną Treść raportu: W nawiązaniu do raportu z  6/2017 i 7/2017 z dnia 03.07.2017 r., Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał od Werthaus Sp. z o.o. (spółka zależna od Werth-Holz S.A.) informacje o podpisaniu przez Werthaus Sp. z o.o., działającego jako leader konsorcjum, umowy na realizację świetlicy wiejskiej w Gminie Pabianice oraz dwóch umów na realizację dwóch świetlic wiejskich w Gminie Kąty Wrocławskie. Wartość wszystkich trzech kontraktów wynosi 925.859 zł ... więcej

 • Raport bieżący 8/2017 z dnia 09 lipca 2017 r. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.

  09.07.2017

  Raport bieżący 8/2017 z dnia 09 lipca 2017 r.  - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r. Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („BZ WBK”) aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 roku o multilinię kredytową, zwiększając poziom limitu i  jednocześnie przedłużając okres ważności multilinii do lipca 2019 r. (o 2 lata). Na mocy aneksu do umowy o multilinię BZ WBK zwiększył Spółce limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) do kwoty łącznej 16.000.000 złotych z kwoty 13.000.000 zł. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka na nieruchomościach Spółki, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki i zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz LIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR. Termin ważności kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 12 lipca 2019 roku, a kredytu rewolwingowego w dniu 30 czerwca 2019 r. Werth-Holz S.A. ma ponadto w banku BZ WBK kredyt inwestycyjny, który Spółka otrzymała na bazie umowy z dnia 10 lipca 2015 roku na 2,5 roku i wynosił 7.000.000 zł. W przypadku tego kredytu obowiązuje harmonogram spłat określający, że spłata nastąpi do połowy grudnia 2017 roku. Obecnie do spłacenia pozostaje 1.600.000 ... więcej

 • Raport bieżący 7/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. – Wybór w przetargu najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A.

  03.07.2017

  Raport bieżący 7/2017 z dnia 03 lipca 2017 r Wybór w przetargu najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A.

  Treść raportu:
  Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał od Werthaus Sp. z o.o. (spółka zależna od Werth-Holz S.A.) informacje o wyborze oferty konsorcjum, którego leaderem jest Werthaus Sp. z o.o., złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację świetlicy wiejskiej w Gminie Pabianice („Zamawiający”). W ciągu 5 dni Werthaus Sp. z o.o. („Werthaus”) zamierza podpisać umowę z Zamawiającym. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Wartość kontraktu opiewać będzie na 300.000 zł brutto, a termin realizacji przypadać będzie na 30.11.2017 r. Obiekt wykonany zostanie w technologii prefabrykacji ścian w zakładzie Werth-Holz S.A.. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gwarancja na w/w obiekt została określona na 120 miesięcy.

  Zgodnie z długoterminowym planem, Werthaus zamierza ubiegać się o dalsze kontrakty z sektora publicznego, które dotyczyć będą obiektów budowanych z prefabrykowanych ścian o konstrukcji drewnianej, w tym również obiektów stawianych w technologii modułowej. Zamiarem Werthaus jest również wypracowanie szerokiej oferty całorocznych prefabrykowanych domów jednorodzinnych, które oferowane będą w Polsce i na rynku w Niemczech. Werthaus przewiduje, że do końca roku 2017, zrealizuje kontrakty o wartości brutto co najmniej 1,1 mln zł.

  ... więcej

 • Raport bieżący 6/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. – Wybór najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A. złożonych w dwóch przetargach

  03.07.2017

  Raport bieżący 6/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.  – Wybór najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A. złożonych w dwóch przetargach Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał od Werthaus Sp. z o.o. (spółka zależna od Werth-Holz S.A.) informacje o wyborze ofert konsorcjum, którego leaderem jest Werthaus Sp. z o.o., złożonych w przetargach nieograniczonych na realizację dwóch świetlic wiejskich w Gminie Kąty Wrocławskie („Zamawiający”). W ciągu 5 dni Werthaus Sp. z o.o. („Werthaus”) zamierza podpisać umowę z Zamawiającym. O zawarciu w następstwie powyższego stosownych umów, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Wartość obu kontraktów opiewać będzie na 625.859 zł brutto, a termin realizacji przypadać będzie na 30.09.2017 r. Obiekty wykonane zostaną w technologii prefabrykacji ścian w zakładzie Werth-Holz S.A.. Gwarancja należytego wykonania stanowić będzie 5% wartości kontraktu, a gwarancja na w/w obiekty została określona na 60 miesięcy. Zgodnie z długoterminowym planem, Werthaus Sp. z o.o., zamierza ubiegać się o dalsze kontrakty z sektora publicznego, które dotyczyć będą obiektów budowanych z prefabrykowanych ścian o konstrukcji drewnianej, w tym również obiektów stawianych w technologii modułowej. Zamiarem Werthaus Sp. z o.o. jest również wypracowanie szerokiej oferty całorocznych prefabrykowanych domów jednorodzinnych, które oferowane będą w Polsce i na rynku w Niemczech. ... więcej