Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2020


 • Raport bieżący 16/2020 – Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez podmiot powiązany z członkiem zarządu Spółki

  22.08.2020

  Raport bieżący 16/2020 – Powiadomienie  o transakcji nabycia akcji przez podmiot powiązany z członkiem zarządu Spółki Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 21 sierpnia 2020 r. od Grassalen Investments Limited (podmiotu powiązanego z członkiem zarządu Spółki) powiadomienia o objęciu akcji serii F nowej emisji prywatnej przez Grassalen Investments ... więcej

 • Raport bieżący 15/2020 - Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

  22.08.2020

  Raport bieżący 15/2020 - Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Treść raportu: Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani  w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) i §4 ust. 2 pkt 2 oraz §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., 12/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., 13/2020 z dnia 19.08.2020 r., 14/2020 z dnia 20.08.2020 r., informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. złożył w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie, że wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.518.400, a ponadto dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki wskazując, że wynosi ona 8.518.400 zł (osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 85.184.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.Wskutek powyższego §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki zostało nadane następujące ... więcej

 • Raport bieżący 14/2020 - Wyniki oferty oraz podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii F

  20.08.2020

  Raport bieżący 14/2020 - Wyniki oferty oraz podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii F   Treść raportu: Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani  w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) i §4 ust. 2 pkt 2 oraz §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., 12/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., 13/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., przekazuje do publicznej wiadomości wyniki oferty i informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje”). ... więcej

 • Raport bieżący 13/2020 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Spółki

  19.08.2020

  Raport bieżący 13/2020 - Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Spółki Treść raportu: Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., 12/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F („Akcje”, „Uchwała”) emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 sierpnia 2020 roku przez notariusza Jerzego Milewskiego, notariusza w Słupsku). Na podstawie Uchwały cena emisyjna została ustalona na kwotę na kwotę: 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję. Treść Uchwały Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. ... więcej

 • Raport bieżący 12/2020 - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na wyłącznie prawa poboru

  14.08.2020

  Raport bieżący 12/2020 - Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na wyłącznie prawa poboru Treść raportu: Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem. Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku, informuje, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w związku z emisją akcji serii F, emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 sierpnia 2020 roku przez notariusza Jerzego Milewskiego, notariusza w Słupsku) („Uchwała”).  W związku z powyższym, w dniu 14 sierpnia 2020 r. spełnił się warunek wejścia w życie ... więcej