Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Rok 2022

 • Raport bieżący 3/2022 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r.

  31.03.2022

  Raport bieżący 3/2022 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r.


  Treść raportu:
  Zarz
  ąd Werth-Holz S.A. (Spółka) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 marca 2022 r. :

  1. Cantorelle Limited
  31.382.612 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 49,35% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  2.
     Grassalen Investments Limited wraz z Panem Jarosławem Gniadkiem 31.382.613 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 49,35% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, w tym Pan Jarosław Gniadek. 3.658.849 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 5,75% w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 4,30% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  ... więcej

 • Raport bieżący 2/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r.

  04.03.2022

  Raport bieżący 2/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2022 r. Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem ... więcej

 • Raport 1/2022 - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

  21.02.2022

  Raport 1/2022 - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

  Treść raportu:
  Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od pana Macieja Grabskiego, Broadwalk Services Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("BROADWALK"), Asterios Sarl SCA z siedzibą w Luksemburgu ("ASTERIOS")  i TONSA SCA SICAV RAIF z siedzibą w Luksemburgu ("TONSA") zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych. Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z zawiadomień wynika, że pan Maciej Grabski, ASTERIOS, BROADWALK, TONSA nabyli pośrednio 65.57% akcji Sovereign Capital S.A., która posiada 16.413.446 akcji Werth-Holz S.A. stanowiących 19,27% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

  ... więcej