Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

Raport 1/2022 - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

21.02.2022

Raport 1/2022 - Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Emitent”) informuje, iż otrzymał od pana Macieja Grabskiego, Broadwalk Services Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze ("BROADWALK"), Asterios Sarl SCA z siedzibą w Luksemburgu ("ASTERIOS")  i TONSA SCA SICAV RAIF z siedzibą w Luksemburgu ("TONSA") zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych. Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z zawiadomień wynika, że pan Maciej Grabski, ASTERIOS, BROADWALK, TONSA nabyli pośrednio 65.57% akcji Sovereign Capital S.A., która posiada 16.413.446 akcji Werth-Holz S.A. stanowiących 19,27% w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Zawiadomienie MG
Zawiadomienie Asterios
Zawiadomienie Tonsa
Zawiadomienie Broadwalk

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu