Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

NWZA 09-12-2022

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

 Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

  1.      Otwarcie Zgromadzenia.

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przyjęcie porządku Obrad.

5.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.       Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

7.     Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową   kadencję.

8.       Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.

9.       Wolne wnioski

10.     Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:


a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu

b.  treść projektów uchwał

c.  wzór pełnomocnictwa

d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

e.  uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej

 
UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Piotr

Podgórniak

Członek Zarządu