Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

NWZA 15-01-2020

Raport 23/2020 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 15 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (Sovereign Capita S.A.) złożone przez pełnomocnika w/w akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W/w żądanie pełnomocnik akcjonariusza złożył w październiku 2020 r bez okazania jakiegokolwiek pełnomocnictwa. Następnie, na żądanie Spółki, po miesiącu pełnomocnik dopełnił formalności i przesłał do Werth-Holz S.A. stosowne pełnomocnictwo. W swoim wniosku pełnomocnik zwrócił się jednocześnie o umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia następujących punktów:

 

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:

· Powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

· Sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;

2. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.

3. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 15 stycznia 2021 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki wyczerpującej informacji na temat:

· powodów przeprowadzenia emisji akcji Spółki F, w tym także powodów wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

· sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii F wraz ze stosowanymi danymi finansowymi Spółki lub wycenami, w tym w szczególności powodów obniżenia ceny emisyjnej akcji w stosunku do ceny rynkowych oraz powodów przyjęcia jako danych wyjściowych okresu 12 miesięcy poprzedzający podjęcie uchwały;

8. Rozpatrzenie prawidłowości przeprowadzenia emisji akcji serii F przez Zarząd, w szczególności pod kątem zakresu upoważnienia Zarządu wynikającego z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2017 r.

9. Rozpatrzenie konieczności złożenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w przedmiocie odwołania poszczególnych Członków Zarządu z uwagi na podejrzenie działania w sposób niezgodny z interesem Spółki, jak również w związku ze sposobem przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii F.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

 W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia

b.  treść projektów uchwał

c.  wzór pełnomocnictwa

d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

e.  uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie rady nadzorczej

Raport bieżący 1/2021 - Odwołanie NWZA zwołanego na dzień 15.01.2021 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 11.02.2021 r.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd na 15.01.2021 r (komunikat 24/2020 z dnia 27.11.2020 r.).

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są obostrzenia wprowadzone przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 28.12.2020 r. do 17.01.2021 r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, konieczność rekonwalescencji członka zarządu po przebytej chorobie związanej z z/w wirusem oraz względy bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób mających uczestniczyć w NWZA.

Jednocześnie, Zarząd Spółki postanowił o zwołaniu kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 lutego 2021 r. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości pełen tekst ogłoszenia wraz z pozostałą dokumentacją związaną z walnym zgromadzeniem:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia
b. treść projektów uchwał

c. wzór pełnomocnictwa

d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

e. uzasadnienie do projektu uchwały o zmianie rady nadzorczej


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
 

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Dariusz

Olczykowski

Członek Zarządu