Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

NWZA 22-11-2019

Raport 3/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

 NWZA zostaje zwołane na dzień 22 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku Obrad.

5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.    Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.

7.   Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

8.    Wolne wnioski

9.    Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

 W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

1. Ogłoszenie zarządu Werth-Holz S.A. o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał
3. Uzasadnienie uchwały o odwołaniu i powołaniu nowych członków rady nadzorczej
4. Formularz pełnomocnictwa na NWZA
5. Instrukcja głosowania na NWZA
6. Podjęte uchwały


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Kamil

Drewiecki

Członek Zarządu