Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

ZWZA 29-03-2019

 Raport bieżący 1/2019 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:                  

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do   podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku Obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

  b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

  c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

  d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

  e.  Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

  f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

   g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

 W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
e.  uzasadnienie do projektu uchwały o podziale zysku netto


Uchwały podjęte na ZWZA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
 

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Sławomir

Połetek

Członek Zarządu