Przejdź do:

Wert-Holz S.A.

Wyszukiwarka

ZWZA 31-03-2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2020 r.

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2020 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

   a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

  b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

   c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

  d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

   e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

   f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

  g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
e.  uzasadnienie do projektu uchwały o podziale zysku nettoODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Raport bieżący 6/2020 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 31.03.2020 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść komunikatu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, Zarząd Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 marca 2020 roku na godzinę 11:00 w Warszawie ("Zgromadzenie").

Przyczyną uzasadniającą odwołanie Zgromadzenia jest ogłoszenie w Polsce stanu epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-Cov-2 oraz dalszych obostrzeń w zakresie zgromadzeń i poruszania się osób, wprowadzonych przez Rząd RP od dnia 25.03.2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”) zostanie ustalony niezwłocznie po ustaniu stanu epidemicznego, a ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zostanie podane do publicznej wiadomości stosowanie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:  

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Kamil

Derwiecki

Członek Zarządu