Close

Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.

Wróć do listy
11.11.2022

Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

 Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku Obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową   kadencję.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

 W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

 1. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
 2. treść projektów uchwał
 3. wzór pełnomocnictwa
 4. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
 5. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu