Close

Raport 17/2020 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

Wróć do listy
05.10.2020

Raport 17/2020 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie §3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 2 października 2020 r. rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmianie uległ §7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki („Zmiana Statutu”).

Zmiana Statutu dokonana została na podstawie: (i) Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 sierpnia 2020 roku przez notariusza Jerzego Milewskiego, notariusza w Słupsku), (ii) oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 21 sierpnia 2020 r. złożonego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki (objętego protokołem sporządzonym w dniu 21 sierpnia 2020 roku przez notariusza Katarzynę Gurda, notariusza w Warszawie).

O Zmianie Statutu Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. oraz ESPI nr 15/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r. W przedmiotowych raportach bieżących zostały wskazane także szczegółowe informacje o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki.

W związku z dokonaniem Zmiany Statutu, Emitent jednocześnie informuje, że z dniem 2 października 2020 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.438.400 zł, o kwotę 3.080.000 zł, do kwoty 8.518.400 zł, poprzez emisję 30.800.000 akcji serii F Spółki. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem 8.518.400 zł, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

A. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
B. 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
C. 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
D. 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
E. 1.584.000 (milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
F. 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi zatem: 85.184.000. Aktualna wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii F wynosi natomiast: 870.000,00 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Dariusz Olczykowski Członek Zarządu