Close

Raport 5/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 28 marca 2024 r.

Wróć do listy
01.03.2024

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

ZWZA zostaje zwołane na dzień 28 marca 2024 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku Obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
  7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a. Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu ZWZA na 28-03-2024
b. projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_28_03_2024_final
c. Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_28_03_2024
d. formularz instrukcji do głosowania na WZA 28_03_2024
e. Formularz pełnomocnictwa WZA WH 28_03_2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu