Close

Raport 8/2018 – Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w statucie Spółki

Wróć do listy
25.05.2018

Raport 8/2018 – Rejestracja podwyższenia kapitału oraz zmian w statucie Spółki

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji w dniu 20.04.2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki podjętych uchwałami 7,8,9,10,11 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.05.2017 r., o których Spółka informowała raportem bieżącym 10/2017. W efekcie do rejestru KRS zostało wpisane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 158.400 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) złotych w drodze emisji 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości emisyjnej 0,10 zł na jedną akcję. Po rejestracji zmiany, kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.438.400,00 zł i jest podzielony na 54.384.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Struktura akcji po rejestracji podwyższenia przedstawia się następująco: 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 43.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.584.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze realizacji postanowień uchwały nr 10 podjętej na NWZA Spółki w dniu 19.05.2017 r – zgodnie z tą uchwałą akcje serii E objęte zostały przez członka zarządu Spółki Panią Renatę Białek.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Sławomir Połetek Członek Zarządu