Close

Raport bieżący 10/2015 z dnia 11 lipca 2015 r. – Zawarcie umowy kredytowej z BZ WBK S.A.

Wróć do listy
11.07.2015

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 i 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 roku zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowy: o multilinię kredytową, o kredyt inwestycyjny, o gwarancję bankową i o limit na transakcje skarbowe.

Na mocy umowy o multilinię BZ WBK S.A. udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 9.000.000 złotych. Na mocy umowy kredytu inwestycyjnego BZ WBK S.A. udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 7.000.000 złotych. Ponadto Spółka podpisała umowę dotyczącą gwarancji bankowej na zakup drewna w Lasach Państwowych z limitem do 500.000 zł i umowę dotyczącą limitu na transakcje skarbowe do kwoty 2.098.000 zł. Zabezpieczeniem kredytów, gwarancji i limitu transakcji skarbowych jest hipoteka na nieruchomościach Spółki, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki i zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR 1M w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR 1M w odniesieniu do zadłużenia w innych walutach. Termin ważności kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji i limitu na transakcje skarbowe upływa w dniu 10 lipca 2016 roku. Pierwsze wykorzystanie linii przeznaczone zostanie na spłatę obecnego zadłużenia spółki w mBank S.A. Kredyt inwestycyjny zostanie wykorzystany na spłatę obligacji serii K wyemitowanych przez Spółkę w listopadzie 2014 r. W ramach kredytu inwestycyjnego ustalony został harmonogram spłat określający, że spłata kredytu inwestycyjnego nastąpi do 31.12.2017 roku.

Podpisane umowy kończą zapoczątkowane w marcu 2015 rozmowy Spółki z instytucjami finansowymi mającymi na celu wypracowanie docelowego finansowania dającego dużą elastyczność i pozwalającego na obniżenie kosztu odsetkowego. Zarząd szacuje, że nowe finansowanie powinno pozwolić Spółce na obniżenie kosztów finansowania w kwocie od 300.000 zł do 400.000 zł/rocznie. W/w optymalizacja struktury bilansu jest częścią wdrażanych od roku 2011 zmian strategicznych w Spółce i otwiera drogę do dalszego stabilnego rozwoju na kolejne lata.