Close

Raport bieżący 13/2010 – Zawarcie znaczącej umowy (Umowa o kredyt w rachunku bieżącym)

Wróć do listy
22.07.2010

Raport bieżący 13/2010 z dnia 22 lipca 2010r.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy (Umowa o kredyt w rachunku bieżącym)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
W nawiązaniu do ryzyka braku dostępu do kapitału obrotowego, o którym Werth-Holz S.A. (Emitent) poinformował w punkcie 1.2.7. Dokumentu Informacyjnego związanego z dopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, zarząd Emitenta informuje, że w dniu 21 lipca 2010 roku Emitent zawarł z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1.233.501,91 EUR. Kredyt udzielony został na okres do dnia 20 lipca 2020 roku. Emitent poniesie następujące koszty zawarcia umowy kredytowej: standardowa prowizja za udostępnienie kredytu oraz odsetki w wysokości EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 2.096.953,25 EUR ustanowiona na prawach wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i prawach własności nieruchomości przysługujących Emitentowi, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie obejmującym nieruchomości Emitenta, przewłaszczenie maszyn i urządzeń należących do Emitenta, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach należących do Emitenta, cesja praw z polisy ubezpieczenia w zakresie obejmującym ubezpieczenie maszyn i urządzeń Emitenta, przewłaszczenie zapasów magazynowych należących do Emitenta, zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych należących do Emitenta, cesja praw z polisy ubezpieczenia w zakresie obejmującym ubezpieczenie zapasów magazynowych, cesja generalna istniejących i przyszłych wierzytelności przysługujących Emitentowi, poręczenie cywilne Sovereign Capital, porozumienie o podporządkowaniu w stosunku do udzielonego kredytu obligacji serii G, H i I wyemitowanych przez Emitenta, oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe.

Kryterium „znaczącej umowy” zostało spełnione, bowiem wartość udzielonego kredytu przekracza 10% wartości kapitałów własnych emitenta, które to na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 15.045,500 zł.

Umowa kredytowa zawarta została w EUR, co zabezpiecza Emitenta przed ryzykiem kursowym wynikającym ze sprzedaży produktów do krajów Europy Zachodniej w walucie EUR, która to sprzedaż stanowi ponad 90% w strukturze sprzedaży Emitenta. Zawarcie w/w umowy znacząco ogranicza także ryzyko braku dostępu Emitenta do kapitału obrotowego, o którym Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym.

Powyższa umowa kredytowa jest ważnym elementem strategii biznesowej Emitenta polegającej na wypracowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez zabezpieczenie długoterminowego i przewidywalnego finansowania kapitału obrotowego, w sektorze w którym przedsezonowe zbudowanie stanów magazynowych jest kluczowym elementem dla dalszego dynamicznego rozwoju sprzedaży.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
22.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
22.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu