Close

Raport bieżący 13/2012 – Raport okresowy za II kwartał 2012 roku – uzupełnienie

Wróć do listy
07.09.2012

Raport bieżący 13/2012 z dnia 5 września 2012r.

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2012 roku – uzupełnienie 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. w uzupełnieniu raportu okresowego za II kwartał 2012 roku przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2012 roku poniżej uzupełnia raport okresowy o informacje wymagane zgodnie z punktem 5 i 7 §5 ust. 4.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
1. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
2. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Emitent informuje, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na WZA Emitenta są:
a)    Mestria Holdings Limited – 39.773.722 akcji oraz głosów co stanowi 75,33% ogólnej liczby głosów na WZA
b)    Sovereign Capital S.A. – 8.197.394 akcji oraz głosów co stanowi 15,53% ogólnej liczby głosów na WZA
c)    JC WIBO NV – 4.350.000 akcji oraz głosów co stanowi 8,24% ogólnej liczby głosów na WZA

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje uzupełnioną treść raporty okresowego za II kwartał 2012 roku.

– załącznik

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
07.09.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
07.09.2012 Andreas Madej Członek Zarządu