Close

Raport bieżący 15/2010 – Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Wróć do listy
27.07.2010

Raport bieżący 15/2010 z dnia 27 lipca 2010r.

Temat: Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. (Emitent) informuje, iż zamierza przestrzegać wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, za wyjątkiem zasady nr 1 (w części dotyczącej transmitowania rejestrowania i upubliczniania przebiegu obrad walnych zgromadzeń), zasady nr 3 oraz zasady nr 16. Szczegółowe uzasadnienie odstąpienia od przestrzegania w/w zasad znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. O ewentualnych zmianach w zakresie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Załącznik – Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
27.07.2010 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
27.07.2010 Andreas Madej Członek Zarządu