Close

Raport bieżący 17/2011 – Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz umorzenie instrumentów finansowych

Wróć do listy
14.11.2011

Raport bieżący 17/2011 z dnia 14 listopada 2011r.

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii D oraz umorzenie instrumentów finansowych

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 oraz §3 ust.2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii D Emitenta przeprowadzonej zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Werth-Holz S.A. z dnia 3 czerwca 2011 roku. Szczegółowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji przedstawione zostały w załączniku do niniejszego raportu.

Subskrypcja akcji serii D została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej poprzez złożenie przez zarząd spółki wybranym inwestorom oferty nabycia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w §4 uchwały nr 4 NWZA Spółki z dnia 3 czerwca 2011 zarząd spółki określił cenę emisyjną akcji serii D na 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oraz zaoferował w drodze subskrypcji prywatnej 7.000.000 akcji na okaziciela serii D. Wszystkie zaoferowane akcje zostały objęte przez spółkę Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Uiszczenie ceny nabycia objętych akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia zobowiązania Soveregin Capital S.A. z tytułu objęcia akcji nowej emisji serii D oraz zobowiązania Werth-Holz S.A. do zapłaty kwoty 700.000 zł z tytułu wykupu obligacji serii I.

Obligacje serii I o łącznej wartości nominalnej 1.300.000 zł zostały wyemitowane przez Werth-Holz S.A. w czerwcu 2010 roku (por. raport bieżący 4/2010). Na mocy porozumienia zawartego w dniu dzisiejszym, Sovereign Capital S.A. dokonał umorzenia kwoty 819.014,10 zł, na którą składała się wartość nominalna obligacji serii I w wysokości 600.000 zł oraz odsetki naliczone na dzień 31 października 2011 roku w kwocie 219.041,10 zł. Biorąc pod uwagę częściowe umorzenie oraz odsetek od obligacji serii I oraz częściowe umorzenie wartości nominalnej obligacji serii I, a także dokonanie przez Werth-Holz S.A. zapłaty pozostałej kwoty nominalnej obligacji serii I w drodze umownego potrącenia, strony zgodnie potwierdziły, iż obligacje serii I objęte przez Sovereign Capital S.A. zostały w całości wykupione.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
14.11.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
14.11.2011 Andreas Madej Członek Zarządu