Close

Raport bieżący 19/2011 – Emisja obligacji serii J

Wróć do listy
24.11.2011

Raport bieżący 19/2011 z dnia 24 listopada 2011r.

Temat: Emisja obligacji serii J

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zarząd spółki podjął uchwałę w przedmiocie przeprowadzenia emisji obligacji serii J. W ramach emisji obligacji serii J Werth-Holz S.A. planuje wyemitować 50.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł („Obligacje”). Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich cenie nominalnej. Obligacje będą trzyletnie, oprocentowane na zasadach rynkowych i zabezpieczone w postaci poręczenia cywilnego Sovereign Capital S.A. oraz hipoteki łącznej na nieruchomościach spółki z drugim pierwszeństwem zaspokojenia za obecnym bankiem kredytującym spółkę. Odsetki od Obligacji będą płatne w okresach kwartalnych. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie, o którym mowa w art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 99 indywidualnie oznaczonych inwestorów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
24.11.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
24.11.2011 Andreas Madej Członek Zarządu