Close

Raport bieżący 2/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 3 marca 2016 roku

Wróć do listy
05.02.2016

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 3 marca 2016 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
 3. Wybór komisji skrutacyjnej;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. a)Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 8. b)Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 9. c)Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 10. d)Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
 11. e)Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do
  09.2015 r.
 12. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 16 lutego 2016 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika