Close

Raport bieżący 2/2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 31 marca 2017 roku

Wróć do listy
05.03.2017

Raport bieżący 2/2017 z dnia 5 marca 2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 31 marca 2017 roku

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („WZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 31 marca 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku Obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 8. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 9. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 10. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 11. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA), tj. 15 marca 2017 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu