Close

Raport biezący 20/2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2016 roku

Wróć do listy
22.10.2016

Raport 20/2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2016 roku

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2016 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu: Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka„) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 listopada 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku Obrad.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową     kadencję.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji” uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 2 listopada 2016 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu