Close

Raport bieżący 21/2011 – Rejestracja zmiany kapitału zakładowego oraz tekst jednolity statutu spółki

Wróć do listy
23.12.2011

Raport bieżący 21/2011 z dnia 23 grudnia 2011r.

Temat: Rejestracja zmiany kapitału zakładowego oraz tekst jednolity statutu spółki

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:
Werth-Holz S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rejestracji zmian kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 7.000.000 akcji serii D. W wyniku rejestracji zmian, kapitał zakładowego spółki wynosi 5.280.000 zł i dzieli się na 52.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Równocześnie doszło do zmian statutu spółki w zakresie wynikającym ze zmian uchwalonych podczas walnego zgromadzenia spółki z dnia 3 czerwca 2011 roku (zmiana kapitału zakładowego, por. raport bieżący nr 10/2011) oraz z dnia 16 listopada 2011 roku (zmiana roku obrotowego; por. raport bieżący nr 18/2011). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zarząd przekazuje do publicznej wiadomości aktualny tekst jednolity statutu Spółki.

Załącznik:
– jednolity statut spółki

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
23.12.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
23.12.2011 Andreas Madej Członek Zarządu