Close

Raport 1/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

Wróć do listy
03.03.2018

Raport 1/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2018 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie porządku Obrad.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

  b.  Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

  c.    Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

  d.   Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

  e.   Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

 6. Wolne wnioski.

  9.    Zamknięcie Zgromadzenia.


Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

 1. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
 2. treść projektów uchwał
  c.  wzór pełnomocnictwa
  d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
  e.  uzasadnienie do projektu uchwały o podziale zysku netto


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu