Close

Raport 3/2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 19 maja 2017 roku

Wróć do listy
21.04.2017

Raport bieżący 3/2017 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 19 maja 2017 rok

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 19 maja 2017 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku Obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w strukturze kapitału własnego Spółki poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego
  7. Zamknięcie Zgromadzenia

Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu („WZ”)

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestnictwa w zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonania głosu przez pełnomocnika

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu