Close

Raport bieżący 1/2014 z dnia 4 marca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 31 marca 2014 roku

Wróć do listy
04.03.2014

Raport bieżący 1/2014 z dnia 4 marca 2014 r.

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 31 marca 2014 roku 

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 31 marca 2014 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
 3. Wybór komisji skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. a)Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.
 8. b)Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.
 9. c)Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.
 10. d)Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.
 11. e)Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013r.
 12. f)Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
 13. g)Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E
 14. h)W sprawie zmiany Statutu Spółki
 15. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 15 marca 2014 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
04.03.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
04.03.2014 Andreas Madej Członek Zarządu