Close

Raport bieżący 1/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wróć do listy
30.01.2015

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 25 lutego 2015 roku, na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital S.A.). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia;
 3. Wybór komisji skrutacyjnej;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia kwot z kapitału z aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych;
 6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. a)Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
 9. b)Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
 10. c)Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
 11. d)Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 r. do 30.09.2014 r.
 12. e)Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2013 r. do
  09.2014 r.
 13. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 9 lutego 2015 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30.02.2015 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
30.02.2015 Renata Białek Członek Zarządu