Close

Raport bieżący 11/2011 – Informacja o zmianach stanu posiadania akcji Werth-Holz S.A.

Wróć do listy
30.12.2011

Raport bieżący 11/2011 z dnia 30 grudnia 2011r.

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienia, wystosowane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539) o następujących treściach:

1. zawiadomienie otrzymane od spółki Sovereign Capital S.A.:

„Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539), informuję, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu („Werth-Holz”), o czym spółka Werth-Holz poinformowała raportem bieżącym numer 21/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku, zmienił się udział Sovereign Capital S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce Werth-Holz.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Sovereign Capital dysponował 1.000.000 sztuk akcji Werth-Holz stanowiących 2,18% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 2,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Sovereign Capital S.A. posiada 8.000.000 sztuk akcji Werth-Holz stanowiących 15,15% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 15,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz.
Równocześnie Sovereign Capital S.A. informuje, iż zmianie uległ udział głosów Sovereign Capital S.A. łącznie ze swoją spółką zależną Mestria Holdings Limited. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Werth-Holz, Sovereign Capital S.A. dysponował łącznie 40.773.722 sztuk akcji Werth-Holz stanowiących łącznie 89,03% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 89,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz (w tym bezpośrednio 1.000.000 sztuk akcji, stanowiących 2,18% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 2,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz oraz pośrednio poprzez Mestria Holdings Limited 39.773.722 sztuk akcji Werth-Holz, stanowiących 86,84% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 86,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz). Po podwyższeniu kapitału zakładowego Werth-Holz, Sovereign Capital S.A. dysponuje łącznie 47.773.722 sztuk akcji Werth-Holz stanowiących łącznie 90,48% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 90,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz (w tym bezpośrednio 8.000.000 sztuk akcji, stanowiących 15,15% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 15,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz oraz pośrednio poprzez Mestria Holdings Limited 39.773.722 sztuk akcji Werth-Holz, stanowiących 75,33% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 75,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz.”

2. zawiadomienie otrzymane od Mestria Holdings Limited:

„Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539), informuję, że w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu („Werth-Holz”), o czym spółka Werth-Holz poinformowała raportem bieżącym numer 21/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku, zmienił się udział Mestria Holdings Ltd. w ogólnej liczbie głosów w spółce Werth-Holz.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Werth-Holz, Mestria Holdings Ltd.  dysponowała 39.773.722 sztuk akcji Werth-Holz stanowiących 86,84% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 86,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Werth-Holz Mestria Holdings Ltd.  dysponuje 39.773.722 sztuk akcji Werth-Holz stanowiących 75,33% kapitału zakładowego Werth-Holz oraz uprawniających do 75,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz.”

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
30.12.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
30.12.2011 Andreas Madej Członek Zarządu