Close

Raport bieżący 11/2016 z dnia 10 października 2016 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie akcji Emitenta

Wróć do listy
10.10.2016

Raport bieżący 11/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej – zbycie akcji Emitenta

Postawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10.10.2016 r. otrzymał od Mestria Holdings Limited („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o zbyciu przez Akcjonariusza 39.773.722 sztuk akcji stanowiących 75,33% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 75,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zbyciem akcji o których mowa powyżej Akcjonariusz posiadał 39.773.772 akcje Spółki uprawniające do 75,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku sprzedaży w dniu 6.10.2016 r. Akcjonariusz nie posiada już akcji w kapitale zakładowym Werth-Holz S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu