Close

Raport bieżący 11/2020 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.

Wróć do listy
03.08.2020

Raport bieżący 11/2020 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Temat raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała podpisany przez Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 r. o multilinię kredytową, przedłużający okres ważności multilinii do 12 lipca 2021 r. z możliwością automatycznego odnowienia multilinii w okresach rocznych bez konieczności zawierania aneksu, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres przedłużenia ważności multilinii nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia 09.07.2019 r.

Na mocy aneksu do umowy o multilinię Spółce przysługuje limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) w łącznej wartości 16.000.000 złotych. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000 zł na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu