Close

Raport bieżący 12/2016 z dnia 10 października 2016 r. – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie – zbycie akcji Emitenta

Wróć do listy
10.10.2016

Raport bieżący 12/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 ustawy o ofercie publicznej – zbycie akcji Emitenta

Postawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10.10.2016 r. otrzymał od Sovereign Capital S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) informujące, że w wyniku sprzedaży 31.181.225 akcji Werth-Holz S.A. w dniu 7 października 2016 r. udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Werth-Holz S.A. spadł poniżej 33%.

Przed dokonaniem transakcji, Akcjonariusz posiadał 47.971.116 sztuk akcji Spółki stanowiących 90,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 90,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 7.000.000 zmaterializowanych akcji na okaziciela serii D stanowiących 13,26% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 13,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 40.971.116 zdematerializowanych akcji na okaziciela stanowiących 77,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 77,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu transakcji, Akcjonariusz posiada 16.789.891 sztuk akcji Spółki stanowiących 31,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 31,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym 7.000.000 zdematerializowanych akcji na okaziciela serii D stanowiących 13,26% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 13,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 9.789.891 zdematerializowanych akcji na okaziciela stanowiących 18,54% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 18,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu