Close

Raport bieżący 13/2020 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Spółki

Wróć do listy
19.08.2020

Raport bieżący 13/2020 – Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F Spółki

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., 12/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F („Akcje”, „Uchwała”) emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 sierpnia 2020 roku przez notariusza Jerzego Milewskiego, notariusza w Słupsku).

Na podstawie Uchwały cena emisyjna została ustalona na kwotę na kwotę: 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję.

Treść Uchwały Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 ——————————————————————————————————————————————

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa powyżej, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub podlegały będą zwolnieniu z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty powyższych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie zamierza realizować oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy raport został przygotowany w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych Emitenta i ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym i nie stanowi reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji akcji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji akcji, ich subskrypcji lub zakupu.  

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii. Niniejszy materiał w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki

Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat i przestrzegać takich ograniczeń, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Ani niniejszy komunikat ani jego treść nie stanowią podstawy do złożenia oferty lub powstania zobowiązania oraz nie można się na niego powołać w związku ze złożeniem oferty lub powstaniem zobowiązania w jakiejkolwiek jurysdykcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu