Close

Raport bieżący 14/2020 – Wyniki oferty oraz podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii F

Wróć do listy
20.08.2020

Raport bieżący 14/2020 – Wyniki oferty oraz podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji Spółki serii F

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) i §4 ust. 2 pkt 2 oraz §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., 12/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., 13/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., przekazuje do publicznej wiadomości wyniki oferty i informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje”).

 1.  Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

  Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte z inwestorami w okresie od 19 sierpnia 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

 2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji nie przeprowadzono ich przydziału. Umowy objęcia Akcji w ramach subskrypcji prywatnej zostały zawarte z inwestorami w okresie od 19 sierpnia 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.

 1. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było nie mniej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) i nie więcej niż 39.500.0000 (trzydzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy) Akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i nie więcej niż 3.950.000 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

 1. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 30.800.000 Akcji.

6.  Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Cena emisyjna jednej Akcji wynosiła 0,10 zł.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących: a) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: (i) datę powstania wierzytelności, (ii) przedmiot wierzytelności, (iii) wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, (iv) opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, (v) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby, (b) w przypadku, gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
(i) przedmiot wkładów niepieniężnych, (ii) wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, (iii) podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje.

 1. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Werth-Holz SA zaprosiła łącznie 89 potencjalnych inwestorów (osoby fizyczne oraz inwestorzy kwalifikowani) do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu na Akcje. Ostatecznie 10 podmiotów uczestniczyło w procesie book-building składając deklaracje objęcia łącznie 30.800.000 Akcji. Akcje zostały objęte przez 10 podmiotów (8 osób fizycznych i 2 podmioty gospodarcze) w drodze zawarcia stosownych umów objęcia Akcji.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje nie zostały przydzielone w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Dwa podmioty, który objęły Akcje to dotychczasowi akcjonariusze Werth-Holz SA posiadający przed emisją łącznie 32.765.225 akcji Spółki lub 60,2% jej kapitału zakładowego. Są to podmioty powiązane z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 1. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji.

 1. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
  z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocja oferty

 – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Koszty emisji, tj. przygotowania i przeprowadzenia oferty kształtują się następująco: 60,0 tys zł brutto, z czego 33,7 tys zł doradztwo, w tym doradztwo prawne, 26,3 tys zł koszty notarialne, w tym PCC.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że Akcje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. Emisja Akcji nie była przedmiotem subemisji. Nie został sporządzony publiczny dokument informacyjny lub dokument informacyjny i nie była prowadzona promocja oferty.

Emitent wskazuje ponadto, że środki pozyskane z emisji Akcji przeznaczone zostaną na: (i) dokapitalizowanie spółki zależnej „Werth-Haus IBS” sp. z o.o. (ii) wydatki związane z umaszynowieniem, w tym sfinansowanie zakupu maszyn do tartaku (iii) wzmocnienie kapitału obrotowego (iv) redukcję zadłużenia.

—————————————————————————————————————————————-

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa powyżej nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub podlegały będą zwolnieniu z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty powyższych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie zamierza realizować oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy raport został przygotowany w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych Emitenta i ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym i nie stanowi reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji akcji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji akcji, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii. Niniejszy materiał
w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki

Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat i przestrzegać takich ograniczeń, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Ani niniejszy komunikat ani jego treść nie stanowią podstawy do złożenia oferty lub powstania zobowiązania oraz nie można się na niego powołać w związku ze złożeniem oferty lub powstaniem zobowiązania w jakiejkolwiek jurysdykcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu