Close

Raport Bieżący 15/2016 z dnia 15.11.2016 r. : Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem Zachodni WBK S.A.

Wróć do listy
15.11.2016

Raport Bieżący 15/2016 z 15 listopada 2016 r.

Tytuł raportu:
Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem Zachodni WBK S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuję, iż w dniu 15 listopada 2016 r zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. transakcje terminowe sprzedaży waluty typu forward o poniższych parametrach:

1)      50 000 € – kurs forward 4,4164 – data zapadalności 15-12-2016 r.

2)      100 000 € – kurs forward 4,4203 – data zapadalności 09-01-2017 r.

3)      125 000 € – kurs forward 4,4234 – data zapadalności 30-01-2017 r.

4)      125 000 € – kurs forward 4,4247 – data zapadalności 09-02-2017 r.

5)      150 000 € – kurs forward 4,4273 – data zapadalności 28-02-2017 r.

6)      175 000 € – kurs forward 4,4286 – data zapadalności 10-03-2017 r.

7)      175 000 € – kurs forward 4,4315 – data zapadalności 31-03-2017 r.

8)      250 000 € – kurs forward 4,4330 – data zapadalności 10-04-2017 r.

9)      250 000 € – kurs forward 4,4353 – data zapadalności 28-04-2017 r.

10)   250 000 € – kurs forward 4,4368 – data zapadalności 10-05-2017 r.

11)   200 000 € – kurs forward 4,4394 – data zapadalności 31-05-2017 r.

12)   150 000 € – kurs forward 4,4406 – data zapadalności 09-06-2017 r.

13)   125 000 € – kurs forward 4,4432 – data zapadalności 30-06-2017 r.

14)   100 000 € – kurs forward 4,4445 – data zapadalności 10-07-2017 r.

15)   75 000 € – kurs forward 4,4470 – data zapadalności 31-07-2017 r.

16)   50 000 € – kurs forward 4,4480 – data zapadalności 09-08-2017 r.

17)   50 000 € – kurs forward 4,4507 – data zapadalności 31-08-2017 r.

18)   50 000 € – kurs forward 4,4516 – data zapadalności 08-09-2017 r.

19)   50 000 € – kurs forward 4,4542 – data zapadalności 29-09-2017 r.

Łącznie w 19 transakcjach terminowych Spółka sprzedała 2,5 mln EUR po średnim ważonym kursie forward 4,4349.

Wartość zawartych transakcji terminowych przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym spełnia kryteria umowy znaczącej.

Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, iż wszystkie transakcje walutowe, o których mowa powyżej dotyczą ekspozycji wynikającej z przewidywanych wpływów walutowych ze sprzedaży eksportowej rozliczanych w walucie obcej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu