Close

Raport bieżący 15/2020 – Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

Wróć do listy
22.08.2020

Raport bieżący 15/2020 – Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani  w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR w zw. z § 3 ust. 1 pkt 4) i §4 ust. 2 pkt 2 oraz §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 10/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., 12/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r., 13/2020 z dnia 19.08.2020 r., 14/2020 z dnia 20.08.2020 r., informuje, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. złożył w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenie, że wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.518.400, a ponadto dookreślił wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki wskazując, że wynosi ona 8.518.400 zł (osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 85.184.000 (osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wskutek powyższego §7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki zostało nadane następujące brzmienie:

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.518.400 zł (osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta złotych)
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 3. 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 4. 43.500.000 (czterdzieści trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
  o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 5. 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
  o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 6. 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 7. 1.584.000 (milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E
  o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 8. 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

W związku ze złożeniem Oświadczenia, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informację o dotychczas obowiązujących oraz dokonanych zmianach w Statucie Spółki.

Zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

—————————————————————————————————————————————-

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa powyżej nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub podlegały będą zwolnieniu z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części oferty powyższych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie zamierza realizować oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy raport został przygotowany w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych Emitenta i ma charakter wyłącznie informacyjny. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym i nie stanowi reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji akcji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia akcji. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji akcji, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii. Niniejszy materiał
w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki

Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat i przestrzegać takich ograniczeń, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Ani niniejszy komunikat ani jego treść nie stanowią podstawy do złożenia oferty lub powstania zobowiązania oraz nie można się na niego powołać w związku ze złożeniem oferty lub powstaniem zobowiązania w jakiejkolwiek jurysdykcji.

załącznik do raportu bieżącego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu