Close

Raport bieżący 2/2011 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 3 czerwca 2011 roku

Wróć do listy
06.05.2011

Raport bieżący 2/2011 z dnia 6 maja 2011r.

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 3 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka„) zwołuje na dzień 3 czerwca 2011 roku, na godzinę 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).

W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
  3. Wybór komisji skrutacyjnej
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  6. a)podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
  7. b)ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz ich dematerializacji
  8. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 18 maja 2011 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.    pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.    treść projektów uchwał
c.    wzór pełnomocnictwa
d.    formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
06.05.2011 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
06.05.2011 Andreas Madej Członek Zarządu