Close

Raport bieżący 2/2012 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku

Wróć do listy
31.05.2012

Raport bieżący 2/2012 z dnia 31 maja 2012r.

Temat: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 29 czerwca 2012 roku

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital).
W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1.    Otwarcie Zgromadzenia
2.    Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
3.    Wybór komisji skrutacyjnej
4.    Przyjęcie porządku obrad
5.    Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
b)    Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
c)    Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2011 – 31.12.2011
d)    Podziału zysku za rok obrotowy 2011
e)    Przeznaczenie kwot z kapitału aktualizacji wyceny na pokrycie straty z lat ubiegłych
f)    Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
g)    Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011
h)    Zmian w Radzie Nadzorczej
7.    Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 13 czerwca 2012 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
31.05.2012 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
31.05.2012 Andreas Madej Członek Zarządu