Close

Raport bieżący 2/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku

Wróć do listy
22.06.2016

Raport bieżący 2/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść Raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka„) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 lipca 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Wybór komisji skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Zmiany w Radzie Nadzorczej związane z powołaniem członka Rady Nadzorczej;
  7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 4 lipca 2016 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b.  treść projektów uchwał
c.  wzór pełnomocnictwa
d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnikaPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu