Close

Raport bieżący 3/2015 z dnia 11 lipca 2016 roku – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z dnia 10.07.2015r

Wróć do listy
11.07.2016

Raport bieżący 3/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.

Tytuł: Zawarcie aneksów do umów kredytowych z dnia 10.07.2015 r.

Postawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneksy do umów kredytowych z dnia 10 lipca 2015 roku: o multilinię kredytową, o kredyt inwestycyjny.

Na mocy aneksu do umowy o multilinię BZ WBK S.A. zwiększył Spółce limit kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 13.000.000 złotych z kwoty 9.000.000 zł. Jednocześnie zmniejszony został limit gwarancji bankowej na zakup drewna w Lasach Państwowych do 0 zł z 500.000 zł (kwota limitu gwarancji została alokowana do limitu kredytu w rachunku bieżącym). Pozostałe limity określone w umowie z dnia 10 lipca 2015 roku pozostały bez zmian. Zabezpieczeniem kredytów, gwarancji i limitu transakcji skarbowych jest hipoteka na nieruchomościach Spółki, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki i zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki oraz dodane w w/w aneksach oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR 1M w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR 1M w odniesieniu do zadłużenia w innych walutach. Termin ważności kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 10 lipca 2017 roku. Kredyt inwestycyjny jaki spółka otrzymała na bazie umowy z 10 lipca 2015 roku wynosił 7.000.000 zł i w przypadku tego kredytu obowiązuje harmonogram spłat określający, że spłata nastąpi do 31.12.2017 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu