Close

Raport bieżący 3/2023 – Zawarcie umów kredytowych

Wróć do listy
28.09.2023

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. umowy kredytowe na multilinię w łącznej wartości 16.500.000 PLN o okresie ważności do 15 sierpnia 2024 r. oraz na kredyt obrotowy w wysokości 5.500.000 PLN na finansowanie bieżącej działalności zabezpieczony gwarancją de minimis BGK o okresie ważności do 14.08.2025 r.

Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000 PLN na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 PLN oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego jak również przystąpienie do długu przez spółki zależne Enoviahaus Sp. z o.o. oraz Werth-Holz Sp. z o.o.. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR..

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław

Gniadek

Prezes Zarządu

Piotr

Podgórniak

Członka Zarządu