Close

Raport bieżący 4/2014 z dnia 20 maja 2014 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku

Wróć do listy
20.05.2014

Raport bieżący 4/2014 z dnia 20 maja 2014 r.

Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

3. Powołanie komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki;

b) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E

6. Zamknięcie posiedzenia

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 maja 2014 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje:

a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnikaData Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
20.05.2014 Jarosław Gniadek Członek Zarządu
20.05.2014 Andreas Madej Członek Zarządu