Close

Raport bieżący 4/2020 – Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność GK Werth-Holz

Wróć do listy
21.03.2020

Raport bieżący 4/2020 – Informacja o potencjalnym wpływie COVID-19 na działalność GK Werth-Holz

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Tekst komunikatu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r. niniejszym informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, występują istotne zagrożenia wpływu tej epidemii na działalność Grupy Kapitałowej Werth-Holz („GK Werth-Holz”). Wobec stopniowego zawieszania lub ograniczania działalności przez markety budowlane sieci DIY w Europie, w szczególności w takich krajach jak Czechy, Austria, Szwajcaria, Francja oraz zmniejszania się wolumenu zamówień z rynku niemieckiego i polskiego, Werth-Holz S.A. dopasowuje plany produkcji (planując przestoje) do zmniejszającego się poziomu zamówień i ogranicza dostawy drewna z Lasów Państwowych oraz od dostawców tarcicy. Zarząd nie jest na dzień dzisiejszy w stanie określić, jak długo w/w sytuacja będzie miała miejsce oraz jak duży będzie wpływ tych zdarzeń na pogorszenie wyników GK Werth-Holz.

Ponadto na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe oszacowanie prawdopodobieństwa, czy będzie konieczne w późniejszych okresach pełne zatrzymanie zakładów produkcyjnych Werth-Holz S.A. z powodu chorób pracowników lub w wyniku nakazów wydanych przez organy administracji publicznej.

Zarząd czyni starania, aby działalność GK Werth-Holz prowadzona była z zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowania. Pracownicy zostali poinstruowani o w/w zagrożeniu epidemiologicznym oraz sposobie zapobiegania temu zagrożeniu, wyposażeni w środki dezynfekujące, wprowadzona została praca zdalna w obszarach, gdzie zastosowanie takiej formy pracy jest możliwe, ograniczono do niezbędnego minimum spotkania z osobami z zewnątrz.

Oprócz wymienionych powyżej ryzyk, Zarząd dostrzega następujące ryzyka dla działalności GK Werth-Holz:

  1. a)  ograniczenie popytu ze strony pozostałych rynków zbytu, na które dostarcza swoje produkty GK Werth-Holz, a które to również dotknięte zostały przez epidemię w/w wirusa;
  2. b)  utrudnienia w dostępie do usług transportowych przy przewozach produktów oraz zaopatrzeniu w materiały i surowce;
  3. c)  problemy z przerwaniem łańcucha dostaw, w wyniku problemów produkcyjnych dostawców.

Na tym etapie wpływ tych ryzyk na działalność GK Werth-Holz jest trudny do oszacowania i jest uzależniony od czynników, na które grupa nie ma wpływu. Zarząd monitoruje wszelkie w/w ryzyka i dokłada starań, aby ich wpływ na działalność GK Werth-Holz minimalizować.

W przypadku zaistnienia nowych okoliczności związanych z epidemią COVID-19 i mających wpływ na działalność Grupy, zostaną one przekazane do publicznej wiadomości w oddzielnym komunikacie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Derwiecki Członek Zarządu