Close

Raport bieżący 4/2022 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej za dnia 10.07.2015 r

Wróć do listy
20.08.2022

Raport bieżący 4/2022 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej za dnia 10.07.2015 r

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 r. o multilinię kredytową, przedłużając okres ważności multilinii do 15 sierpnia 2023 r. z możliwością automatycznego odnowienia multilinii w okresach rocznych bez konieczności zawierania aneksu, z zastrzeżeniem oraz maksymalnym okresem dostępności do dnia 15.08.2025 r.

Na mocy aneksu do umowy o multilinię Spółce przysługuje limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) w łącznej wartości 18.000.000 PLN. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000 PLN na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 PLN oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR.

Ponadto w ramach podjętej w dniu 30.06.2022 r. przez Santander Bank Polska S.A. decyzji kredytowej, Werth-Holz S.A. przyznany został limit na transakcje leasingowe w łącznej wartości 1,0 mln PLN oraz maksymalnym terminie zapadalności finansowania 60 miesięcy i limit na transakcje faktoringowe w łącznej wartości 2,0 mln PLN oraz maksymalnym terminie wymagalności wierzytelności 180 dni z przeznaczeniem na faktoring klasyczny oraz niepełny (z regresem). Ponadto w ramach w/w decyzji Werth-Holz S.A. przysługuje limit skarbowy na transakcje FX o wartości 1,0 mln PLN o okresie finansowania do 10.08.2023 r., maksymalnym terminie zapadalności produktów skarbowych 24 miesiące z przeznaczeniem limitu na zabezpieczenie m.in. przepływów walutowych z bieżącej działalności – typu forward. Dodatkowo w ramach w/w decyzji ważnej do dnia 30 września 2022 przyznano dodatkowy kredyt obrotowy w wysokości 6.000.000 PLN na finansowanie bieżącej działalności zabezpieczony gwarancją de minimis BGK.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Maciej Porzucek Członka Zarządu