Close

Raport bieżący 5/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.

Wróć do listy
11.11.2022

Raport 16/2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

 Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

  1.       Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku Obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową   kadencję.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

 W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu

b.  treść projektów uchwał

c.  wzór pełnomocnictwa

d.  formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

e.  uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu