Close

Raport bieżący 6/2016 z dnia 7 października 2016 r. – Zawarcie porozumienia w zakresie skompensowania i umorzenia wierzytelności, odstąpienia od zakupu wierzytelności oraz zakupu wzorów przemysłowych

Wróć do listy
07.10.2016

Raport bieżący 6/2016 z dnia 7 października 2016 r.

Tytuł: Zawarcie porozumienia w zakresie skompensowania i umorzenia wierzytelności, odstąpienia od zakupu wierzytelności oraz zakupu wzorów przemysłowych

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Sovereign Capital S.A. („SC”) porozumienie na bazie którego:

• SC i Spółka potrąciły wzajemne wierzytelności w kwocie 220.000 zł, przy czym wierzytelności Spółki zostały potrącone z odsetkami od obligacji serii G i H wyemitowanymi przez Spółkę w poprzednich latach, a będącymi w posiadaniu SC;

• Spółka umorzyła wierzytelność posiadaną od SC w kwocie 62.535,72 zł;

• Spółka zakupiła od SC szesnaście wzorów przemysłowych za kwotę 800 zł;

• Spółka odstąpiła od umowy zawartej z SC dotyczącej sprzedaży wierzytelności o wartości 499.598,48 zł, w wyniku czego wierzytelność wróciła do Spółki.

W/w zdarzenia będą ujęte w sprawozdaniu Spółki za pierwszy kwartał roku obrachunkowego 2016/2017 (tj. za okres 1.10.2016 – 31.12.2016 r), przy czym w najbliższych tygodniach Zarząd dokona przeglądu wierzytelności wymienionej w ostatnim punkcie powyżej w celu określenia jej godziwej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu