Close

Raport bieżący 7/2016 – Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie – nabycie akcji Emitenta

Wróć do listy
10.10.2016

Raport bieżący 7/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Tytuł: Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – nabycie akcji Emitenta

Postawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 09.10.2016 r. otrzymał od Grassalen Investments Limited („Akcjonariusz”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o nabyciu w dniu 07.10.2016 r. przez Akcjonariusza 12.723.764 sztuk akcji stanowiących 24,10% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 24,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji o których mowa powyżej Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki. W zawiadomieniu Akcjonariusz poinformował o braku osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit. c) w/w Ustawy oraz, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki i nie posiada instrumentów finansowych o których mowa w art. 69 b ust. 2 i 3 w/w Ustawy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu