Close

Raport bieżący 7/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. – Wybór w przetargu najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A.

Wróć do listy
03.07.2017

Raport bieżący 7/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.  – Wybór w przetargu najkorzystniejszej oferty spółki zależnej od Werth-Holz S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał od Werthaus Sp. z o.o. (spółka zależna od Werth-Holz S.A.) informacje o wyborze oferty konsorcjum, którego leaderem jest Werthaus Sp. z o.o., złożonej w przetargu nieograniczonym na realizację świetlicy wiejskiej w Gminie Pabianice („Zamawiający”). W ciągu 5 dni Werthaus Sp. z o.o. („Werthaus”) zamierza podpisać umowę z Zamawiającym. O zawarciu w następstwie powyższego stosownej umowy, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Wartość kontraktu opiewać będzie na 300.000 zł brutto, a termin realizacji przypadać będzie na 30.11.2017 r. Obiekt wykonany zostanie w technologii prefabrykacji ścian w zakładzie Werth-Holz S.A.. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gwarancja na w/w obiekt została określona na 120 miesięcy.

Zgodnie z długoterminowym planem, Werthaus zamierza ubiegać się o dalsze kontrakty z sektora publicznego, które dotyczyć będą obiektów budowanych z prefabrykowanych ścian o konstrukcji drewnianej, w tym również obiektów stawianych w technologii modułowej. Zamiarem Werthaus jest również wypracowanie szerokiej oferty całorocznych prefabrykowanych domów jednorodzinnych, które oferowane będą w Polsce i na rynku w Niemczech. Werthaus przewiduje, że do końca roku 2017, zrealizuje kontrakty o wartości brutto co najmniej 1,1 mln zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu