Close

Raport bieżący 8/2017 z dnia 09 lipca 2017 r. – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.

Wróć do listy
09.07.2017

Raport bieżący 8/2017 z dnia 09 lipca 2017 r.  – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015r

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („BZ WBK”) aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 roku o multilinię kredytową, zwiększając poziom limitu i  jednocześnie przedłużając okres ważności multilinii do lipca 2019 r. (o 2 lata).

Na mocy aneksu do umowy o multilinię BZ WBK zwiększył Spółce limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) do kwoty łącznej 16.000.000 złotych z kwoty 13.000.000 zł. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka na nieruchomościach Spółki, cesja praw z polis ubezpieczeniowych, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki i zastaw rejestrowy na środkach trwałych Spółki oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz LIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR. Termin ważności kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu 12 lipca 2019 roku, a kredytu rewolwingowego w dniu 30 czerwca 2019 r. Werth-Holz S.A. ma ponadto w banku BZ WBK kredyt inwestycyjny, który Spółka otrzymała na bazie umowy z dnia 10 lipca 2015 roku na 2,5 roku i wynosił 7.000.000 zł. W przypadku tego kredytu obowiązuje harmonogram spłat określający, że spłata nastąpi do połowy grudnia 2017 roku. Obecnie do spłacenia pozostaje 1.600.000 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu